مدیر عامل شرکت ایده پردازان دانش الکترونیک پایا

کارشناس برق-مخابرات  

آشنا با نرم افزار های تخصصی : Altium DesignerProteus  – SolidworksPSpice  –Adobe Premiere– Adobe Photoshop– illustrator3D max

آشنایی با زبان های برنامه نویسی: 

BASCOM –  C – C ++ – ARDUINO

برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید

امضا دار شرکت ایده پردازان دانش الکترونیک پایا

کارشناس برق-الکترونیک

آشنا با نرم افزار های تخصصی : Altium DesignerProteus  – SolidworksPSpice  –3D max

آشنایی با زبان های برنامه نویسی: 

BASCOM –  C – C ++ – ARDUINO

برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید

امضا دار شرکت ایده پردازان دانش الکترونیک پایا

کارشناس مکانیک 

آشنا با نرم افزار های تخصصی : CATIA– SolidworksPSpice  –3D max

آشنایی با زبان های برنامه نویسی: 

BASCOM –  C – C ++ – ARDUINO

برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید